84 ท่า โยคะอาสนะ

อาสนะ คือท่าทางของร่างกาย ซึ่งเป็นคำทั่วไปที่ใช้สำหรับการนั่งสมาธิ โยคะอาสนะในปัจุบันนั้น คือการใช้ศิลปการบริหาร ร่างกาย ภายใต้การควบคุมของจิตใจ ทั้งการนั่ง การยืน ดัดตน และสมาธิ เพื่อทำให้ร่างกายยืดหยุ่น ผ่อนคลาย ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยตามตำนานโบราณจารึกว่าพระศิวะได้เผยแพร่อาสนะถึง 8,400,000 ท่าตามอิริยาบถสัตว์ ต่อมาได้ถูกรวบรวมโดย ปตัญชลี ซึ่งเป็นหนึ่งในมรรคแปดประการของ “โยคะสูตร” จนยุคสมัยใหม่ได้มีการพัฒนาขยายเป็น หฐโยคะ ที่เน้นผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายและหฐโยคะแบบดั้งเดิม โดยนำมาไว้ 84 ท่าด้วยกัน

วีดีโอจาก Vashistha Yoga Ashram

วีดีโอนี้แสดงให้เห็นอิริยาบถท่าโยคะอาสนะ 84 ท่าคลาสสิกของหฐโยคะที่เป็นประโยชน์ พร้อมการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมตั้งแต่โยคะขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงท่าโยคะขั้นสูง

โยคะอาสนะนั้นมีประโยชน์ทั้งร่างกายที่ไม่ใช่แค่ยืดหยุ่นร่างกายแต่ช่วยบรรเทาอาการต่างๆของร่างกายได้ ทั้งเป็นการทำให้จิตใจสงบ โดยเราสามารถทำได้ทั้งที่บ้าน สถาบันสอนโยคะ หรือแม้กระทั้งสถานที่ภายนอกที่เราไปเที่ยวอีกด้วย โดยมีรายชื่อแต่ละท่าโยคะอาสนะดันี้คือ

 1. Shashankasana (The Hare Pose)
 2. Adho Mukha Svanasana (Downward Dog Pose)
 3. Anjaneyasana (Low lunge)
 4. Ardha Hanumanasana (Half Splits Pose)
 5. Utthan Pristhasana (Lizard pose)
 6. Merudanda Santulan (Spinal Balance)
 7. Gomukhasana (Cow Face Pose)
 8. Hastottan Asana
 9. Pada Angusthasana (Big toe pose)
 10. Trikonasana (Triangle Pose)
 11. Pravritta Parsvakonasana
 12. Prasarita Padottanasana (Wide-Legged Forward Bend)
 13. Parsva Uttanasana (Intense Side Stretch Pose)
 14. Virabhadrasana 1 (Warrior 1 pose)
 15. Virbhadra Asana-2 (Warrior 2 pose)
 16. Parsvakon Asana
 17. Vrkshasana (Tree Pose)
 18. Virbhadra Asana-3 (Warrior 3 pose)
 19. Ardha Chandrasana (Half Moon Pose)
 20. Utthit Padangustha (Extended Hand To Big Toe Pose)
 21. Garudasana (Eagle Pose)
 22. Salabhasana (Locust Pose)
 23. Viman Asana
 24. Dhanur Asana (Bow pose)
 25. Ustrasana (Camel Pose)
 26. Camatkarasana (Wild Thing yoga pose)
 27. Rajkapot asana (King Pigeon Pose)
 28. Urdhva Dhanurasana (Upward Bow or Wheel Pose)
 29. Jathata Pravittanasana
 30. Ardh Matsyendra Asana (Half Lord of the Fishes Pose)
 31. Bharadwaj Asana
 32. Pasasana (Noose Pose)
 33. Paschimottan Asana (Seated Forward Bend)
 34. Janu Sirsasana (Head to Knee Pose)
 35. Trimukha Eka Pada Paschimottanasana
 36. Marichyasana A
 37. Ek Pad Padma Paschimottan Asana
 38. Dandasana (Low Plank Pose)
 39. Uttanpadasana (Raised leg pose)
 40. Ardh Navasana
 41. Paripurna Navasana
 42. Chaturanga Dandasana (Low plank)
 43. Kukkutasana (Cockerel Pose)
 44. Bakasana (Crane/crow pose)
 45. Padma Bakasana (Crane in Lotus pose)
 46. Vashistha Asana
 47. Vishwamitra Asana
 48. Mayurasana (Peacock pose)
 49. Eka Pada Galavasana
 50. Eka Hasta Bhujasana (Elephant’s Trunk Pose)
 51. Eka Pada Bakasana (One-Legged Crane Pose)
 52. Eka Pada Koundinyanasana-1
 53. Maksikanagasana (Dragonfly Pose)
 54. Astavakrasana (Eight Angle Pose)
 55. Parsva Bakasana (Side Crow)
 56. Bhujapidasana
 57. Ganda Bheru dandasana
 58. Pincha Mayurasana
 59. Vrschikasana (Scorpion Pose)
 60. Adho Mukha Vrksasana (Handstand Pose)
 61. Baddha Konasana (Butterfly Pose)
 62. Upavistha Konasana (Wide-angle seated forward bend)
 63. Krounchasana (Heron pose)
 64. Kurmasana (Tortoise Pose)
 65. Tittibhasana (Firefly pose)
 66. Supta Kurmasana
 67. Parighasana (Gate Pose)
 68. Anantasana  (Sleeping Vishnu Pose)
 69. Supta Padangusthasana
 70. Sucirandrasana (Eye of the Needle Pose)
 71. Konasana or Urdhva Upavistha Konasana (Upward Facing Wide-Angle Seated Pose)
 72. Ananda Balasana (Happy Baby Pose)
 73. Yoganidrasana (Yogic Sleep Pose)
 74. Setubandhasana (Bridge Pose)
 75. Apanasana (Knees To Chest Pose)
 76. Sirsasana (Yoga Headstand)
 77. Sarvanga Asana (The Shoulder-stand Pose)
 78. Halasana (Plough pose) 
 79. Karna Pidasana (Knee to ear pose)
 80. Garbha Pindasana
 81. Matsyasana (Fish Pose)
 82. Lolasana
 83. Padmasana (Lotus position)
 84. Savasana (Corpse Pose)