ไอเยนคาร์โยคะ (Iyengar Yoga)

ไอเยนคาร์โยคะ (Iyengar Yoga)

ไอเยนคาร์โยคะ (Iyengar Yoga) เป็นหฐโยคะประเภทหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นโยคะสมัยใหม่และนิยมฝึกฝนกันมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกสร้างขึ้นและสอนครั้งแรกโดย B. K. S. Iyengar ปรมาจารย์โยคะ ชั้นนำของโลก ไอเยนคาร์ถือว่าเป็นโยคะรูปแบบหนึ่งของการออกกำลังกาย โดยเน้นที่การจัดตำแหน่ง จัดแนวการกระจายนํ้าหนักผ่านแขน ขา และกระดูกสันหลัง ผ่านการฝึกอาสนะ ซึ่งอิงจากแขน ขา ทั้งแปดของโยคะตามที่อธิบายไว้ใน โยคะสูตร (Yoga Sutras) ของ ปตัญชลี

Read more